Reklamační řád

  1. Záruka

1.1.   Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční podmínky jsou popsány v záručních listech jednotlivých výrobků. V případě osobního doručení výrobků, bude vyplněný záruční list předán zákazníkovi při předání výrobku. V případě doručení zboží pomocí dopravní společnosti, nebo na dobírku, přikládáme vyplněné záruční listy k zásilce. V některých případech Vám bude zboží zasláno bez vyplněného záručního listu. Jedná se hlavně o případy, kdy je záruční list vložen ke zboží, a jeho vyjmutí by ohrozilo zásilku při přepravně - je nutné porušit ochranný obal. V takovémto případě prosím zašlete poštou záruční list na naši adresu. Vyplněný záruční list Vám bude zaslán v nejkratším termínu nazpět. V některých případech je záručním listem daňový doklad, který je součástí zásilky, či je zaslán na emailovou adresu kupujícího.

1.2.   Kupující v žádném případě nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené v průběhu přepravy.

1.3.   Kupujícímu, který je podnikatelem (viz. vymezení pojmů v obchodních podmínkách) je poskytnuta záruční doba 12 měsíců ode dne prodeje, pokud není na daňovém dokladu vyznačeno jinak.

  1. Reklamace

2.1.   Kupující, je povinen v případě zjištění vady výrobku tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit prodávajícímu, který zajistí jeho řádnou opravu či výměnu.

2.2.   V případě, kdy je zboží doručováno kupujícímu přepravní společností, je kupující povinen zásilku bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k jejímu poškození. Některé typy zásilek mohou mít v pořádku obal, ale přesto díky manipulaci u přepravce může dojít k poškození obsahu zásilky (například prasklé zadní odrazky na kole, poškozená baterie u elektrokola, odřený lak, poškozené blatníky atd.). V tomto případě je kupující povinen nahlásit prodávajícímu poškození zásilky nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky (telefonicky, emailem, dopisem, osobně). V případě, že není dodržena lhůta pro nahlášení reklamace vady při přepravě do 3 dnů má se za to, že zásilka byla dodána kupujícímu řádně a bez vad při přepravě. Toto nijak neomezuje právo kupujícího reklamovat vadu výrobku dle jeho jakosti.

2.3.   Uplatnění reklamace se řídí NOZ a zákonem na ochranu spotřebitele. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, originální záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou kupujícímu sdělovány prostřednictvím e-mailových zpráv na jím uvedenou adresu, případně na poštovní adresu uvedenou na daňovém dokladu reklamovaného zboží.

2.4.   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.

2.5.   Pokud zákazník přebírá zásilku, u které lze předpokládat její poškození - například natržená krabice, pomačkaná krabice, či zjevně rozbalená krabice - neoriginálně zabaleno (možnost vykradení zásilky), je zákazník povinen tuto skutečnost zapsat do přepravního listu přepraví společnosti. Tento zápis je dopravce vždy povinen příjemci (kupujícímu) poskytnout. Pokud by přepravce odmítal umožnit zápis o poškození zásilky, je příjemce (kupující) povinen tuto zásilku odmítnou.

2.6.   Všechny zákazníky žádáme, aby důsledně kontrolovali přebírané zásilky, a v případě podezření na poškození zásilky tuto skutečnost sepsali do předávacího protokolu dopravce. Následně má kupující možnost zásilku detailně prohlédnout a v případě jejího poškození uplatnit reklamaci na poškození při přepravě.

2.7.   Dle typu značky jízdního kola je kupující povinen po ujetí cca 100 km či nejpozději do 2 měsíců (bez ohledu na ujeté kilometry) přivést kolo na garanční prohlídku (první garanční prohlídka je u nás zdarma). V případě, že toto kupující neučiní, či překročí stanovené lhůty a kilometry, nezaniká mu záruka na jízdní kolo, ale zvyšuje se nebezpečí poškození funkčních částí jízdního kola.

2.8.   Jízdní kolo do první garanční prohlídky musí být používáno pouze pro klidnou jízdu (ideálně cyklostezky), a to z důvodu možných vad výrobku, či možného povolení jednotlivých komponent, které mohou mít za následek úraz či poškození jízdního kola. Výslovně je zakázáno do první garanční prohlídky používat kolo pro jízdu v horském terénu, sjíždět nebezpečné kopce, skákat s ním či jej používat pro jiné účely nežli je klidná rekreační jízda na cyklostezce či podobném povrchu.

2.9.   Reklamace se dále řídí platnými ustanoveními NOZ a obchodními podmínkami prodávajícího.

  1. Servis

Záruční i pozáruční servis je na adrese provozovny prodávajícího.
Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v následujících případech:

       výrobek byl instalován a používán v rozporu s Návodem k použití (obsluze)

       název modelu výrobku nebo jeho sériové číslo bylo pozměněno, odstraněno nebo je nečitelné

       údaje na záručním listu se liší od údajů uvedených na výrobku nebo zcela chybí

       výrobek byl používán pro jiné účely, než pro jaké je určen

       při jakékoliv úpravě výrobku oproti Návodu k použití nebo změně technických a bezpečnostních parametrů oproti normám v zemi použití

       záruka se nevztahuje na opotřebení zboží používaného nad rámec běžného užívání, mechanické poškození zboží a na reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci

       záruka se rovněž nevztahuje na opravu vykonanou neautorizovaným servisním střediskem nebo jinou osobou

       poškození bylo způsobeno znečištěním, při styku s vodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod.)

       jde o běžnou údržbu, instalaci, programování, čištění nebo kontrolu parametrů výrobku

       záruka také zaniká neautorizovaným zásahem do výrobku - jeho mechanické či softwarové úpravy, či poškozením originálních pečetí

       v případě že jízdní kolo vykazuje jakékoliv známky technického problému, je uživatel vždy povinen přestat kolo dočasně používat a předat jej na servis, kde bude kolo prohlédnuto a případný problém odstraněn. V případě používání jízdního kola, které vykazuje technický problém (vrzání, křupání, loupání, atd.) nese uživatel plnou odpovědnost za zhoršení tohoto technického stavu

  1. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tento reklamační řád bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou objednávkou je kupující vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a NOZ, případně jinou platnou právní úpravou.

  1. Platnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 12.10.2023. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 12.10.2023 se řídí tímto reklamačním řádem.

V Hostovlicích 12.10.2023

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX